Česká přísloví II.

aneb Česká přísloví v matfyzáckém podání

1. Chemická sloučenina vodíku s kyslíkem jež produkuje minimálně bellů, působí erozí na vrstvy hornin, uložených podél její trajektorie.
(Tichá voda břehy mele)

2. Vzdálenost bodu A (což je místo, kde končí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy) se blíží nule.
(Jablko nepadá daleko od stromu)

3.Abundace šelem z čeledi Canidae přivodí exitus hlodavce z čeledi Leporidae.
(Mnoho psů zajícova smrt)

4. Více než jednou, ale méně než 3x, urči velikost fyzikální či chemické veličiny a méně než 3x, ale více 0x použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují
(Dvakrát měř jednou řež)

5. Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.
(Kdo jinému jámu kopá sám do ní padá)

6. Kdo odolává pokušení nepodlehnout touze nechat dřímat vlastní energii, bývá obklopen chlorofylem.
(Komu se nelení tomu se zelení)

7. Ztráta prostorového vnímání není na závadu suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými.
(Jednooký je mezi slepci králem)

8. Číslo, jímž můžeš vyjádřit svou lingvistickou potenci, se rovná číslu, jímž znásobuješ své vlastní ego.
(Kolik řečí znáš tolikrát jsi člověkem)

9. Na místě, nacházejícím se v bezprostřední blízkosti zařízení sloužícího k instalaci světelného zdroje, dopadá minimální počet paprsků ze zdroje se šířících.
(Pod svícnem bývá tma)

10. Vodomilní obratlovci nepatrných rozměrů nejsou ničím jiným, než vodomilnými obratlovci.
(Malá ryba taky ryba)

11. Počínaje překročením 48. hodiny po zahájení pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostředí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci druhu Homo sapiens těkavé organické látky, jež jsou čichovým ústrojím specificky detekovány a centrální nervovou soustavou hrubě nepříznivě hodnoceny.
(Ryba i host třetí den smrdí)

12. Pohybuje-li se hladina rtuti v měrné kapiláře směrem dolů ke středu Země v měsíci našeho osvobození sovětskou armádou, lze očekávat, že náš restaurační podnik přesídlí do stodoly.
(Studený máj v stodole ráj)

13. Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou kyslíku a vodíku křivule s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem,čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.
(Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu až se ucho utrhne)

14. Při poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kulatého pečiva, působícího na obezitu obyvatelstva.
(Bez práce nejsou koláče)

15. Náraz akustických vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.
(Jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá)

16. Kategorický imperativ nedovoluje libovolnému subjektu likvidovat zdroj infrazáření, které svým behavioristickým systémem neatakuje týž subjekt, neboť jeho radiace se chová inertně k tělesné integritě dotyčného subjektu.
(Co tě nepálí nehas)

17. Inhibitanti Kolumbária, preparované pomocí infračervených paprsků do stavu akceptabilního pro lidský metabolismus nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.
(Pečení holubi do huby nelétají)

18. Prostorová diskontinuita hmotného tělesa neovlivní časovou kontinuitu procesu nanášení laku na jeho povrch.
(Díra nedíra furt se natírá)

19. Blokování svislého informačního systému nelze kompenzovat finanční transakcí typu emptio benditio ve výdejně léků.
(Komu není shůry dáno v lékárně si nekoupí)

20. Informační kapacita jedince po sistaci srdeční činnosti je rovna plynovým zplodinám jeho metabolismu.
(Mrtvý prd ví)

21. Prognóza optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.
(Dočkej času jako husa klasu)

22. Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.
(S poctivostí nejdál dojdeš)

23. Občan záměrně poskytující klamné informace současně neoprávněně, což je axiioma, převádí do svého vlastnictví majetek spoluobčanů, popř. společnosti.
(Kdo lže ten krade)

24. Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.
(Sytý hladovému nevěří)

25. Při zjištění záměrného transportu části horniny od občana A k občanu B je posledně jmenovaný povinen uskutečnit zpětný přesun po stejné dráze, tedy v opačném směru, k prvně jmenovanému, avšak s použitím žitného pečiva.
(Kdo po tobě kamenem ty po něm chlebem)

26. Podmínkou koexistence jedince druhu Homo-sapiens a společenství druhu Canis lupus je sjednocení akustické signální soustavy.
(Kdo chce s vlky žíti musí s nimi výti)

27. Kinetická energie eroticky motivovaného bilaterálního zpravidla heterosexuálního vztahu, může být použita k transferu vysokých geologických útvarů.
(Láska hory přenáší)

28. Soustavnou výchovu mladého občana k obraně vlasti nelze srovnávat s občankou, zakládající výdělečný vztah na své laktační schopnosti.
(Vojna není kojná)

29. Schopnost operativně řešit životní situace k vlastnímu prospěchu na základě vyššího intelektu Hominis sapiensis se nerovná drahám libovolného tvaru, vedeným jakýmkoliv bodem prostoru.
(Chytrost nejsou žádné čáry)

30. Odolnost rostliny, opatřené žahavými chloupky, vůči poklesu teploty pod 273,14 Kelvina je dokonalá.
(Mráz kopřivu nespálí)

31. Částečná imobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného cerebrorálního centra vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince přímo fatálních a zbavených některých chloupků a jiného porostu.
(Líná huba holý neštěstí)

32. V závodě na zpracování obilí, řízeném nadpřirozenou bytostí, je nízká produktivita práce vyvážená úplnou spolehlivostí.
(Boží mlýny melou pomalu, ale jistě)

33. Gravitačně udržovaná seskupení telurických plynů jeví se spirituální stránkou nejvyššího bodu přičitatelnosti v souboru primitivně mytologických představ.
(Vzduch - boží duch.)

34. Druhá mocnina tří profesí se jeví prvním dvojčíslím dekadické soustavy pauperizace.
(Devatero řemesel - desátá bída)

35. Pracovní morálku zemědělce, který dne 12. Března neobrací soustavně, plánovitě a cílevědomě ornici a nedodržuje tak pranosticky stanovenou agrotechnickou lhůtu, pokládáme za tak hrubě nevyhovující a poškozující zájem společnosti, že onoho zemědělce srovnáme s masožravými savci.
(Na sv. Řehoře šelma sedlák, který neoře)

36. Spektrální odrazivost všech domestikovaných savců čeledi Felis limituje s klesajícím osvitem k nule.
(Potmě je každá kočka černá)

37. Entropie průchodu lichokopytníka se zádovými zásobníky tuku vodícím otvorem kovového hrotu je obecně vyšší, než entropie přechodu jedince druhu Homo sapiens, vyznačujícího se statisticky významně vyšší životní úrovní ve srovnání s průměrem množiny jedinců, sdílejících s ním stejný časoprostor, z tohoto časoprostoru do jiného, charakterizovaného suverenitou hypotetické bytosti, částečně definované tzv. náboženstvím.
(Spíše projde velbloud uchem jehly, nežli bohatec vejde do království nebeského)

38. Dne 2. Února vydává drobný opeřenec své typické akustické signály bez ohledu na s tím spojené nebezpečí letálního poklesu tělesné teploty.
(Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout)

39. Verbální komunikace, vedená s temně přitlumeným zabarvením a snížením decibelů na minimum slyšitelnosti, je v přímé korelaci s jednoduchým vyoráváním brambor.
(Co je šeptem, to je s čertem)

40. Trajektorie pohybu způsobeného odrazy nohou mláděte létajícího obratlovce kulminuje k maximální délce současně s východem slunce.
(Ranní ptáče dál doskáče)


předchozí ] o úroveň výše ] následující ]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 06.07.2015 14:52:16


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 03.09.2007 22:02:00