Rodičovský příspěvekRodičovský příspěvek

!!! Toto jsou neoficiální stránky !!!
Vzhledem k častým novelám zákona a změnám ve výkladu zákona,změnám životních minim apod. nemusí být informace zde uvedené zcela správné

Stránky o SSP odpovídají stavu před 1.lednem 2007, novinky nejsou zapracovány !!!

[zákon] [tabulka]

 • Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Při poskytování této dávky není testován příjem rodiny.
 • Podmínka péče po celý kalendářní měsíc se považuje za splněnou, i když tomu tak fakticky není, v následujících situacích:
  1. dítě se narodilo,
  2. rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
  3. osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
  4. dítě dovršilo věk 4 (nebo 7) let,
  5. dítě nebo rodič zemřeli.
 • Podmínka osobní celodenní péče o dítě není splněna, je-li dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů v měsíci s výjimkami dále uvedenými. Rodičovský příspěvek náleží i v případech, kdy:
  1. dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo speciální mateřskou školu či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči nebo se zaměřením na děti tělesně postižené nebo mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,
  2. pokud dlouhodobě zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,
  3. dítě navštěvuje předškolní zdravotnická zařízení v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně pokud je zdravotní postižení sluchu či zraku obou rodičů (osamělého rodiče) v rozsahu 50 % a více.
 • Původní podmínka nároku na rodičovský příspěvek – výdělečná činnost nebo omezený příjem z výdělečné činnosti byla s účinností od 1.1.2004 zrušena. To znamená, že při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny, neboť jeho příjmy nebudou sledovány. Po dobu své výdělečné činnosti však musí rodič pobírající rodičovský příspěvek zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
 • Nově se nezkoumá ani nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání a příspěvky náležející občanům se změněnou pracovní schopností v době jejich pracovní rehabilitace. V návaznosti na zrušení omezení výkonu výdělečné činnosti se ruší také zúčtování rodičovského příspěvku pro osoby samostatně výdělečně činné; provede se naposledy za rok 2002.
 • Přiznáním příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu (zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů) zaniká nárok na poskytování rodičovského příspěvku. Nárok na rodičovský příspěvek zaniká také tehdy, jestliže v rodině jeden z rodičů má z dávek nemocenského pojištění nárok po celý kalendářní měsíc na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem. Má-li příjemce rodičovského příspěvku po celý kalendářní měsíc z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem nižší, než je výše rodičovského příspěvku, je mu doplacen rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a uvedenými dávkami.
 • Pokud byl rodiči vyplacen rodičovský příspěvek a přitom nesplnil podmínky pro výplatu příspěvku, je rodič povinen vrátit příslušnému úřadu vyplacené částky za období, kdy mu rodičovský příspěvek nenáležel.

Znění zákona (stav k 1.1.2004, opravy v zákoně od 1.května 2004 značeny růžově)

[povídání] [tabulka]

       Podmínky nároku na rodičovský příspěvek

               § 30

 (1) Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý
kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno
dítě
a) do čtyř let věku, nebo
b) do sedmi let věku, jde-li o dítě, které je dlouhodobě zdravotně
  postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.

 (2) Podmínka nároku na rodičovský příspěvek po celý kalendářní
měsíc podle odstavce 1 se považuje za splněnou i v kalendářním
měsíci, v němž
a) se dítě narodilo,
b) rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok
  na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské
  poskytované v souvislosti s porodem,
c) osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě
  rozhodnutí příslušného orgánu (§ 7 odst. 12),
d) dítě dovršilo věk uvedený v odstavci 1,
e) dítě nebo rodič zemřeli.

 (3) Rodičovský příspěvek náleží, jestliže
a) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné
  zařízení pro děti předškolního věku nejvýše pět kalendářních
  dnů v kalendářním měsíci; za návštěvu dítěte v jeslích,
  mateřské  škole nebo  jiném obdobném  zařízení pro  děti
  předškolního věku v kalendářním dnu se rozumí každý den, kdy
  dítě jesle, mateřskou školu nebo uvedené zařízení navštíví, bez
  ohledu na délku doby trvání návštěvy,
b) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo
  speciální mateřskou školu nebo jesle se zaměřením na vady
  zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně
  retardované v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,
c) dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce
  zdravotně postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou
  školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku
  v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně,
d) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné
  zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím
  čtyři hodiny denně a jestliže stupeň zdravotního postižení
  zraku nebo sluchu obou rodičů (osamělého rodiče) je v rozsahu
  50 % a více (§ 9).

 (4) Je-li rodič pobírající rodičovský příspěvek nebo dítě, které
zakládá nárok na rodičovský příspěvek, ze zdravotních důvodů
v ústavní péči zdravotnického zařízení déle než tři kalendářní
měsíce, rodičovský příspěvek nenáleží od čtvrtého kalendářního
měsíce trvání této skutečnosti.

 (5) Při péči o totéž dítě náleží rodičovský příspěvek jen
jednou, a to rodiči určenému na základě dohody rodičů, a je-li
v rodině více dětí zakládajících nárok na rodičovský příspěvek,
náleží při péči o tyto děti rodičovský příspěvek jen jednomu
z rodičů, a  to rodiči určenému na  základě dohody rodičů.
Nedohodnou-li se rodiče, určí úřad státní sociální podpory, který
o rodičovském příspěvku rozhoduje, kterému z rodičů se rodičovský
příspěvek přizná. Jestliže v rodině [§ 7 odst. 2 písm. b)] došlo
v kalendářním měsíci k zániku nároku na rodičovský příspěvek
proto, že dítě dovršilo věk uvedený v odstavci 1, a v témže
kalendářním měsíci vznikl nárok na rodičovský příspěvek z důvodu
péče o další dítě, náleží rodičovský příspěvek v tomto kalendářním
měsíci jen jednou; o výplatě rodičovského příspěvku v tomto
případě platí obdobně věta první a druhá.

 (6) Rodičovský příspěvek rodiči nenáleží, není-li dále stanoveno
jinak, jestliže v rodině jeden z rodičů má z dávek nemocenského
pojištění nárok po celý kalendářní měsíc na peněžitou pomoc
v mateřství,  peněžitou  pomoc  nebo  nemocenské  poskytované
v souvislosti s porodem, a to v době ode dne narození dítěte.

               § 31

 (1) Rodičem se pro účely rodičovského příspěvku rozumí též
osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se
považuje dítě osvojené, dítě, jež bylo převzato do této péče na
základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel,
a dítě manžela.

 (2) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou,
jestliže rodič zajistil péči o dítě jinou zletilou osobou,
nejde-li o případy uvedené v § 30 odst. 3 písm. a) v době, kdy je
a) výdělečně činný,
b) žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí
  povolání (§ 12 až 15), nejde-li o studium po dobu výkonu
  vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby nebo za
  trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil.

 

               § 32

          Výše rodičovského příspěvku

 (1) Výše rodičovského příspěvku činí za kalendářní měsíc součin
částky na osobní potřeby rodiče, který má na rodičovský příspěvek
nárok, a koeficientu 1,10. 1.54
  koeficient výše příspěvku pro
Platí od   rodič
zaopatř.
rodič
student
1.4.2000 1.1 2 409 2 541
1.10.2001 1.1 2 552 2 695
1.5.2004 1.54 3573 3773
1.1.2005 1.54 3635 3835
1.1.2006 1.54 3696 3897
 (2) Jestliže rodič pobírající rodičovský příspěvek v době, kdy
pečuje o dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek, má po
celý kalendářní měsíc z dávek nemocenského pojištění nárok na
peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské
poskytované v souvislosti s porodem, jejichž výše je nižší než
výše rodičovského příspěvku, náleží rodičovský příspěvek ve výši
rozdílu mezi tímto příspěvkem a uvedenými dávkami. Má-li rodič
pobírající rodičovský příspěvek v  době, kdy pečuje o dítě
zakládající nárok  na rodičovský příspěvek,  nárok na dávky
nemocenského pojištění uvedené v předchozí větě jen po část
kalendářního měsíce, náleží rodičovský příspěvek ve výši podle
odstavce 1.

o úroveň výše ] Přídavek na dítě ] Sociální příplatek ] Příspěvek na bydlení ] [ Rodičovský příspěvek ] Zaopatřovací příspěvek ] Odměna pěstouna a Příspěvek při převzetí dítěte ] Příspěvek na úhradu potřeb dítěte ] Příspěvek na zakoupení motorového vozidla ] Porodné ] Pohřebné ] Životní minimum ]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 11.11.2007 20:32:16