Příspěvek na bydleníPříspěvek na bydlení

!!! Toto jsou neoficiální stránky !!!
Vzhledem k častým novelám zákona a změnám ve výkladu zákona,změnám životních minim apod. nemusí být informace zde uvedené zcela správné

Stránky o SSP odpovídají stavu před 1.lednem 2007, novinky nejsou zapracovány !!!

dále na stránce si můžete přečíst : podmínky nároku slovy zákona , výše dávky zákonem anebo mojí přepočtovou tabulkou

 • Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a zaopatřovací příspěvek.
 • Jestliže příjem v rodině byl v uplynulém kalendářním čtvrtletí nižší než 1,6 násobek životního minima rodiny má vlastník bytu či nájemce, přihlášený v bytě k trvalému pobytu, nárok na příspěvek na bydlení. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě a jaké jsou skutečné náklady na bydlení.

To samé slovy zákona (stav k 1.1.2004)

               § 24

       Podmínky nároku na příspěvek na bydlení

 (1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu,
který je v bytě hlášen k trvalému pobytu (§ 3), jestliže rozhodný
příjem v rodině je nižší než částka součinu životního minima
rodiny a koeficientu 1,60. Za nájemce bytu se považuje též nájemce
obytné místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení podle
zvláštního právního předpisu.47a)

 (2) Za vlastníka bytu se považuje i vlastník nemovitosti, ve
které je byt, který vlastník užívá, pokud je v něm hlášen
k trvalému pobytu. Za nájemce bytu se považují oba manželé,
jde-li o společný nájem bytu manžely podle zvláštního právního
předpisu.47b)

 (3) Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více
osob, náleží příspěvek na bydlení jen jednou, a to osobě určené na
základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí
úřad státní sociální podpory, který o příspěvku rozhoduje, které
z těchto osob se příspěvek na bydlení přizná.

 (4) Změní-li oprávněná osoba, která je v bytě hlášena k trvalému
pobytu, tento pobyt v průběhu kalendářního měsíce, přihlíží se
k této změně pro účely příspěvku na bydlení až od následujícího
kalendářního měsíce. To platí i v případě, že osoba společně
posuzovaná, která je v bytě hlášena k trvalému pobytu, změní tento
pobyt v průběhu kalendářního měsíce nebo se stane vlastníkem nebo
nájemcem tohoto bytu.
------------------------------------------------------------------
47a) § 717 občanského zákoníku.
47b) § 703 občanského zákoníku.

               § 25

          Výše příspěvku na bydlení

 (1) Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl
mezi částkou nákladů na domácnost rodiny a podílem, v jehož
čitateli je součin částky nákladů na domácnost rodiny a rozhodného
příjmu rodiny a ve jmenovateli součin částky životního minima
rodiny a koeficientu 1,60.

 (2) Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při
stanovení podílu podle odstavce 1, nedosahuje částky životního
minima rodiny, započítává se pro stanovení výše příspěvku na
bydlení jako rozhodný příjem rodiny částka odpovídající životnímu
minimu této rodiny. 

Tabulky před 1.4.2000 nejsou zpracovány

Výše příspěvku na bydlení podle příjmu rodiny v násobcích životního minima a počtu společně posuzovaných osob od 1.4.2000 měsíčně v Kč:
Počet společně
posuzovaných osob:
Příspěvek na bydlení při příjmu rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí
1,0 ŽM 1,2 ŽM 1,4 ŽM
1 593 395 198
2 773 515 258
3 nebo 4 960 640 320
5 a více 1 077 718 359
Výše příspěvku na bydlení podle příjmu rodiny v násobcích životního minima a počtu společně posuzovaných osob od 1.10.2001 měsíčně v Kč:
Počet společně
posuzovaných osob:
Příspěvek na bydlení při příjmu rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí
1,0 ŽM 1,2 ŽM 1,4 ŽM
1 668 445 223
2 870 580 290
3 nebo 4 1 080 720 360
5 a více 1 212 808 404
Výše příspěvku na bydlení podle příjmu rodiny v násobcích životního minima a počtu společně posuzovaných osob od 1.1.2005 měsíčně v Kč:
Počet společně posuzovaných osob: Příspěvek na bydlení při příjmu rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí
1,0 ŽM 1,2 ŽM 1,4 ŽM
1 728 485 243
2 949 633 317
3 nebo 4 1 178 785 393
5 a více 1 320 880 440
Výše příspěvku na bydlení podle příjmu rodiny v násobcích životního minima a počtu společně posuzovaných osob od 1.1.2006 měsíčně v Kč:
Počet společně posuzovaných osob: Příspěvek na bydlení při příjmu rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí
1,0 ŽM 1,2 ŽM 1,4 ŽM
1 758 505 253
2 987 658 329
3 nebo 4 1 223 815 408
5 a více 1 373 915 458

o úroveň výše ] Přídavek na dítě ] Sociální příplatek ] [ Příspěvek na bydlení ] Rodičovský příspěvek ] Zaopatřovací příspěvek ] Odměna pěstouna a Příspěvek při převzetí dítěte ] Příspěvek na úhradu potřeb dítěte ] Příspěvek na zakoupení motorového vozidla ] Porodné ] Pohřebné ] Životní minimum ]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 03.09.2007 22:26:49